REGULAMIN ŚWIĘTA STADO 2022

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Święto Stado 2022 odbywa się w dniach 10 – 12.06.2022 na terenie Agroturystyki OFF Road Ignalin Trzemeszeński.
 2. Odpowiedzialnymi za przebieg i bezpieczeństwo Święta Stado 2022 jest Sztab Organizacyjny wyłoniony spośród przedstawicieli Polskiego Środowiska Rodzimowierczego działający pod kierunkiem Bartosza Podemskiego. Prawnym reprezentantem Sztabu jest Stowarzyszenie Jawia.
 3. Członkowie Sztabu Organizacyjnego oraz osoby przez nich wyznaczone (oznaczone opaskami) są upoważnione do egzekwowania postanowień Regulaminu Święta z prawem do wydalenia nieprzestrzegających go uczestników z terenu wydarzenia. W przypadku wydalenia uczestnika z terenu Święta Stado nie przysługuje zwrot wniesionych środków finansowych.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Święcie Stado jest uiszczenie opłaty składkowej na cele jego organizacji oraz opłaty noclegowej wymaganej przez OFF Road Ignalin.
 5. Upoważnieniem do przebywania na terenie Święta podczas jego trwania jest posiadanie opaski uczestnika, wydawanej przy bramie wejściowej na teren wydarzenia. Fakt zagubienia lub zniszczenia opaski należy zgłosić organizatorom niezwłocznie po jego stwierdzeniu.
 6. Oprócz niniejszego regulaminu, należy stosować się do regulaminu Agroturystyki OFF Road Ignalin Trzemeszeński dostępnego na jej terenie.

II ZASADY PORZĄDKOWE

 1. Święto Stado jest wydarzeniem religijnym i każdy przebywający na jego terenie ma obowiązek szanować Słowiańskich Bogów, rodzimą wiarę słowiańską oraz innych uczestników.
 2. Uczestnictwo w Święcie oraz obrzędach ma charakter dobrowolny. Osoby niezainteresowane uczestnictwem w obrzędach są zobowiązane do uszanowania ich powagi oraz nie zakłócania ich przebiegu.
 3. W czasie trwania obrzędów religijnych zabrania się w szczególności:
  • spożywania alkoholu i korzystania z innych używek (w tym papierosów i e-papierosów);
  • noszenia nakryć głowy (nie dotyczy kobiet i dzieci);
  • odwracania uwagi uczestników od trwającego obrzędu.
 4. Harmonogram Święta ma charakter poglądowy i może ulegać zmianom nawet w trakcie jego trwania.
 5. Brak poszanowania powagi wydarzenia, w tym zaśmiecanie terenu, zakłócanie porządku i nadużywanie alkoholu może skutkować wydaleniem uczestnika z terenu Święta.
 6. Każdy uczestnik Święta jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo tak swoje jak i innych uczestników.
 7. Uczestnictwo osób niepełnoletnich jest dozwolone wyłącznie za zgodą i pod opieką ich prawnych opiekunów.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione bez opieki, w tym w namiotach.